STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W Rejsie Morskim i szkoleniu żeglarskim:

Podstawową formą działalności Przedsiębiorstwa S-KONCEPT Marcin Sanetra zwanego dalej Organizatorem, jest świadczenie usług wymienionych poniżej- zwanych dalej imprezą, tj:

  • transportu morskiego- tj pojedynczej usługi w rejsie 
  • szkoleń żeglarskich
 
 

Najważniejsze prawa uczestnika imrezy:

– Przed zawarciem umowy o udział  uczestnicy otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy.

– Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie imprezy.

– Rezerwacja miejsca w imprezie następuje po wpłacie i zaksięgowaniu przez Organizatora zaliczki

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu: 501-314-144 lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem rejsu.

– Uczestnicy mogą przenieść udział w imprezie na osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów. Jeśli Uczestnik rezygnuje z rejsu i nie przenosi udziału w imprezie na inną osobę- organizator może obniżyć cenę zarezerwowanej/ koji z rezygnacji celem jej sprzedania- wszelkie pozyskane środki ze sprzedania koji ponad cenę koji będą zwrócone uczestnikowi który zrezygnował.

– Cena udziału w imprezie może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem rejsu. Jeżeli podwyżka ceny

przekracza 8% imprezy podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, uczestnik rejsu ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia minimalnej liczby uczestników w imprezie

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy na które ma wpływ organizator, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Organizator ma prawo zmienić port zaokrętowania i wyokrętowania- jeśli warunki lub siła wyższa na to wpływają. 

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu rejsu występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na realizację imprezy – uczestnicy mogą, przed rozpoczęciem rejsu, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto uczestnicy mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem rejsu rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą. Opłaty te są skolerowane z zaliczkami wpłacanymi na imprezę.

– Uczestnicy są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania imprezy. Jeśli nastąpi zawionony przez organizatora postój- za każdą dobę postoju uczestnik otrzymuje zwrot środków za dobę.